18 kol 2022
KK Zadar raspisao javni poziv za direktora
KK Zadar

KK Zadar raspisao javni poziv za direktora

Na temelju članka 29. Statuta KK Zadar s.d.d. i Odluke Nadzornog odbora od 13. lipnja 2022. godine, Nadzorni odbor KK Zadar s.d.d. objavljuje:

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje direktora – jedinog člana Uprave KK Zadar s.d.d.

(rodni nazivi u ovom pozivu jednako se odnose na kandidate ženskog i muškog spola)

Za direktora KK Zadar s.d.d. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta propisanih odredbom članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38. stavka 2. Zakona o sportu, ispunjava i sljedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema ili odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju
 • najmanje tri godine radnog iskustva na rukovoditeljskim radnim mjestima
 • izražene organizacijske i komunikacijske vještine
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • da nije u sukobu interesa.
 1. Ugovor ne može biti sklopljen s osobama kod kojih postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne mogu biti članom Uprave.
 2. Uz vlastoručno potpisanu prijavu za javni poziv kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – presliku diplome o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak – ne starije od 15 dana
 • PowerPoint prezentaciju u digitalnom ili tiskanom obliku s vizijom plana i programa rada za mandatno razdoblje koju će kandidat predstaviti Nadzornom odboru.
 1. Direktora imenuje Nadzorni odbor na mandat od 4 godine.
 2. Nadzorni odbor sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete poziva obavit će razgovor, a za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu.
 3. Pisane prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku 8 dana od dana objave na adresu: KK Zadar s.d.d., Obala kralja Tomislava 1, 23000 Zadar s naznakom „Prijava na javni poziv za direktora Društva – ne otvarati“ ili na e-mail adresu k.k.zadar@zd.t-com.hr sa svim pripadajućim skeniranim dokumentima.
 4. Kandidate koji ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva, Nadzorni odbor neće pozvati na razgovor.
 5. Odluku o izboru i imenovanju direktora donosi Nadzorni odbor, a obavijest o izboru dostavit će se svim kandidatima putem e-maila u roku od 3 radna dana od donošenja odluke o izboru.

U Zadru, 23. lipnja 2022. godine

Predsjednik Nadzornog odbora KK Zadar s.d.d.

Ante Rubeša