14 lip 2024
Javni natječaj za direktora KK Zadar s.d.d.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
KK Zadar

Javni natječaj za direktora KK Zadar s.d.d.

Na temelju članka 29. Statuta KK Zadar s.d.d. i Odluke Nadzornog odbora od 04. kolovoza 2020. godine, Nadzorni odbor KK Zadar s.d.d., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora – jedinog člana Uprave KK Zadar s.d.d.(rodni nazivi u ovom natječaju jednako se odnose na kandidate ženskog i muškog spola)

1. Za direktora KK Zadar s.d.d. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta propisanih odredbom članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 38.stavak 2. Zakona o sportu, ispunjava i sljedeće uvjete:
osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski, diplomski i dodiplomski sveučilišni studij, ili viši akademski stupanj
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima;
 • da ima izražene organizacijske, pregovaračke i komunikacijske vještine
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • da je ponudio najbolji plan/program rada za mandatno razdoblje
 • da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba ciji je on član, izvršni direktor, član uprave, član nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora
 • da kao direktor društva – član uprave ne bi došao u sukob interesa.

2. Ugovor ne može biti sklopljen s osobama kod kojih postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne mogu biti članom Uprave.
3. Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja – uvjerenje, odnosno preslik diplome o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis radno-pravnog statusa ili potvrda o prijavi na mirovinsko osiguranje koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
 • dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim radnim mjestima – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na rukovodećim radnim mjestima;
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda – ne starije od 6
  mjeseci;
 • izjava ovjerena kod Javnog bilježnika kojom kandidat potvrđuje da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog odnosno
  upravnog odbora;
 • izjava ovjerena kod Javnog bilježnika kojom kandidat potvrđuje da u slučaju imenovanja prihvaća izbor za direktora društva, te da na njegovoj strani ne postoje smetnje za obavljanje navedene funkcije propisane člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim
  društvima i članka 38. stavak 2. Zakona o sportu;
 • izjava ovjerena kod Javnog bilježnika kojom kandidat potvrđuje da u slučaju imenovanja za direktora društva neće doći u sukob interesa
 • plan/program rada

4. Direktora imenuje Nadzorni odbor na mandat od 4 godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora. Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu.

5. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja, Nadzorni odbor Društva obavit će razgovor, a za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.
6. Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj kuverti u roku 15 dana od dana objave na adresu:
KK Zadar s.d.d., Obala kralja Tomislava 1, 23000 Zadar
s naznakom „Prijava na natječaj za direktora – ne otvarati“

7. Kandidati koji ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj, te se njihove prijave neće razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
8. Odluku o izboru i imenovanju direktora donosi Nadzorni odbor Društva, a obavijest o izboru dostavlja se svim kandidatima u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru, uz zadržavanje prava poništenja ili djelomičnog poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.
Nadzorni odbor
KK Zadar s.d.d.